Algemene voorwaarden

Wanneer u zich voor de eerste keer bij ons in de praktijk meldt, dient u zich te legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs.

Eventueel vragen wij u een handdoek mee te nemen in verband met hygiëne.

Bij het oefenen of sporten in de oefenzaal graag gebruik maken van schoon schoeisel.

Wij houden uw gegevens bij in een digitaal patiëntendossier. Dit wordt door ons beheerd volgens de wettelijke AVG normen. U bent gerechtigd inzage te vragen in uw dossier en in overleg met uw fysiotherapeut hierin wijzigingen aan te brengen. Uitsluitend de behandelend fysiotherapeut en uw behandelend arts hebben gerechtelijk toegang tot deze gegevens. Derden hebben uitsluitend toegang tot deze gegevens na schriftelijke toestemming uwerzijds. Indien gegevens door middel van een schriftelijk rapport moeten worden verstrekt, zijn hieraan kosten verbonden die bij de aanvrager van het rapport in rekening worden gebracht.

Fysiotherapie Wageningen is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van uw eigendommen door derden in de praktijk of op het buitenterrein.

De therapeut zal u zoveel mogelijk onderzoeken en behandelen volgens de richtlijnen, protocollen en voorschriften van de beroepsgroep.

Na de anamnese en het lichamelijk onderzoek zal de therapeut, samen met u, een behandelplan opstellen waarin doelstellingen zullen worden geformuleerd. Gezamenlijk zal naar deze doelstellingen worden toegewerkt. Dit zal zowel inspanningen van de therapeut als ook van u vergen. Indien de therapeut van mening is dat u niet voldoende meewerkt om de doelstellingen te bereiken, kan de therapeut de behandelrelatie verbreken.

 

Afspraken annuleren

Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Niet of niet tijdig afgezegde afspraken zullen in rekening worden gebracht, wat kan oplopen tot 100% van het tarief van uw behandeling. Alleen bij duidelijke overmacht kunnen wij hiervan afwijken.

 

Vergoeding

Over het algemeen heeft u geen verwijzing nodig voor fysiotherapie en oefentherapie wanneer u geen arts van tevoren hebt geraadpleegd. Indien u verwezen wordt door uw huisarts of specialist, hebt u wel een schriftelijke verwijzing nodig. Indien u onder behandeling komt voor een aandoening die beschreven wordt op de Chronische lijst fysiotherapie (Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck, bijlage 1 van het besluit zorgverzekering (BZV) behorend bij artikel 2.6 lid 2), heeft u een verwijzing nodig. Wanneer u therapie aan huis nodig heeft is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar of u wel of geen verwijzing nodig heeft. Heeft u wel een verwijzing nodig volgens de voorschriften van uw zorgverzekeraar, dan dient uw verwijzend arts expliciet op uw verwijzing te vermelden dat het om therapie aan huis gaat.

Voor 2019 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Indien u een aanvullende verzekering het afgesloten, is het mogelijk dat uw behandeling volledig dan wel gedeeltelijk wordt vergoed. Uw behandelingen zullen door ons rechtstreeks worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet of niet voldoende verzekerd bent, zult u van ons een nota ontvangen. Het tarief wat wij hanteren bij een particuliere nota kan afwijken van het tarief dat wij bij uw  zorgverzekeraar declareren. U dient zelf uw aantal afgenomen behandelingen bij te houden. Houdt u hier ook rekening mee, indien u gedurende het kalenderjaar elders onder behandeling bent of bent geweest. Informeer indien nodig bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer u nog niet betaalde facturen uit het verleden bij ons heeft openstaan, houden wij ons het recht voor om u niet in behandeling te nemen. Eventueel door ons gemaakte kosten betreffende incassobureaus zullen op u worden verhaald.